آزمون های قیر

شرکت مهندسی ایران ارتباط

پالایشگاه تولید قیر

ردیف عنوان (Price (Rial .Standard No Title
1آزمون اندازه گیری رسانایی الکتریکی و مقاومت ویژه آب360.000ASTM D1125Standard Test Method for Electrical Conductivity In Water
2آزمون اندازه گیری ph آب360.000ASTM D1293Standard Test Method for Electrical PH meter in Water
3آزمون لکه مواد قیری360.000AASHTOT-102 ISIRI 2949Standard Method for Spot Test Of Asphaltic Materials
4آزمون تقطیر قیرهای محلول720.000ASTM D402 ISIRI 12859Standard Test Method for Distillation of Cut-Back Asphaltic
5آزمون اندازه گیری مقدار قیر720.000ASTM D4 ISIRI 12856Standard Test Method for Bitumen Content
6نقطه شکست قیر540.000IP 80Breaking Point OF bitumen Frass Method