ایمنی

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط

 

بهداشت ایمنی محیط زیست

واحد HSE پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط همزمان با راه اندازی فاز اول پالایشگاه در سال 86 ایجاد گردید. این شرکت توجه به موضوعات بهداشت،ایمنی و محیط زیست را به عنوان یک ارزش با استقرار سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001) و سیستم مدیریت محیط زیستی(ISO 14001) فرا تر از یک شعار در اولویت کار خود قرار داده است.