کاربرد های قیر

شركت مهندسی ايران ارتباط

کاربرد های قیر

قیر معمولاً در دوحوزه راه‌سازی و عایق‌کاری به کار می‌رود. حدودا ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصارف عایق‌کاری، تنها ۱۰درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می‌دهد که عبارتست از : پوشش كف ، بام ، لوله های زیرزمینی ، محافظ فلزات و همچنین آب بندی مخازن ، كانالها، پل ها و تثبیت شن های روان ، رنگ آمیزی و ...