کیفیت و امنیت

شرکت مهندسی ایران ارتباط

کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شرکت مهندسی ایران ارتباط توجه به کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در سر لوحه کار خود قرار داده و با داشتن گواهینامه های متعدد خود را نسبت به موارد ذیل متعهد می داند:

  • آموزش مستمر برای تمام کارکنان برای اطمینان از انجام کار به صورت ایمن و ارتقاء دانش و مهارت.
  • تمام کارکنان ما خود را در قبال اعلام هر گونه خطر در محیط کار مسئول می دانند.
  • مدیران ارشد پروژه ها به صورت فعال در سایت ها حضور به عمل می آورند تا از اجرای موارد ایمنی در محیط کار اطمینان حاصل نمایند.
  • حفظ و نگهداری از محیط زیست با اجرای راه های موثر در مدیریت پسماند و بهینه سازی مصرف انرژی.
  • تلاش مداوم در جهت حفظ سلامت کارکنان و جلوگیری از مصدومیت و تلفات جانی از طریق اعمال روش های کنترل کیفیت و ایمنی.

همچنین تمام کارکنان ما توجه و رعایت اصول ایمنی را در سر لوحه کار خود قرار داده و آن را به عنوان اصول اولیه کار خود می دانند.

پروژه های ما