منابع انسانی

در ایران ارتباط ما براین باور هستیم که پرسنل مستقیماً در رشد و موفقیت شرکت دخیل می باشند و ما امیدواریم کارمندان ما، به بودن در تیم ما افتخار کنند. افرادی که به ایران ارتباط می پیوندند تمایل به کار در این شرکت را با توجه به داشتن محیطی مطلوب که موفقیت و خلاقیت را می پروراند، دارند. ایران ارتباط در جهت رسیدن به اهداف خود همواره جذب افراد باانگیزه که تمایل به کار گروهی و پذیرش تعهد و مسئولیت و ریسک و انظباط لازمه را دارا می باشند، مدنظر قرار می دهد. قریب بر ۸۰  پرسنل دفتری در قسمت های مختلف و ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کارخانه و سایت پروژه های در دست اجرا مشغول به کار می باشند.