احداث خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز شهر زاهدان

تاریخ انجام پروژه

1390

شرح کلی پروژه

پروژه گازرسانی به شهر زاهدان به منظور محرومیت زدایی و ایجاد زیرساخت های توسعه دراستان سیستان و بلوچستان در دو بخش خط تغذیه و شبکه توزیع گاز بشرح ذیل به اجرا رسیده است .

بخش اول : اجرای خطوط تغذیه با لوله فولادی به اقطار “2 الی “24 بطول 56 کیلومتر به همراه 56 مورد عبور عرضی از جادههای اصلی و فرعی و راه آهن با غلاف گذاری لوله، نصب اسلب و دال بتنی بطول 5/1 کیلومتر و اجرا و ساخت 110 مورد انواع حوضچه شیر.

بخش دوم : اجرای خطوط توزیع با لوله پلی اتیلن به اقطار 63 الی 160 بطول 5/96.5 کیلومتر به همراه 46 مورد عبور عرضی از خیابانها و راه آهن بطول 7/1 کیلومتر و اجرا و ساخت 166 مورد انواع حوضچه شیر.

دامنه کار

– تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه از جمله لوله های اصلی براساس صورت مصالح پیمان

– اجرای خطوط لوله تغذیه و توزیع فولادی و پلی اتیلن و نصب و راه اندازی تاسیسات جانبی

– برداشت نقشه های حین ساخت (AS- built)

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی و سنگی حدود  200،000مترمکعب

– تهیه خاک مناسب برای پرکردن اطراف لوله به حجم 50،000 مترمکعب و خاک زیره مناسب برای پرکردن داخل کانال به حجم 140،000 مترمکعب

– اجرای لوله گذاری انواع لوله فولادی و پلی اتیلن 152.5 کیلومتر

– رادیوگرافی در سایزهای مختلف به تعداد 5،500 سرجوش

– اجرای 110 مورد حوضچه شیر در خط فولادی و 166 مورد حوضچه شیر در خط پلی اتیلن

– عبور عرضی از جاده اصلی 3 مورد و عبور عرضی از خیابان و جاده 100 مورد

عنوان مقدار
کارفرماشرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
دستگاه نظارتمهندسان مشاور طرح و فرآیند اندیشان
مدت انجام پروژهچهارصد و هشتاد روز و دوازده ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهشهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان
وضعیت پروژهتحویل قطعی