خطوط انتقال آب از روستای طلوت به شهر فریدونکنار

تاریخ انجام پروژه

1393

شرح کلی پروژه

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان 1500 لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست و روستاهای واقع در مسیر خط لوله اجراء گردیده است. این مجموعه شامل تصفه خانه آب، خطوط لوله انتقال آب، خطوط انتقال آب مخازن ذخیره و ایستگاه های پمپاژ واقع در مسیر می باشد.

اجرای خطوط انتقال آب از طلوت تا شهر فریدونکنار مربوط به بخش دوم از طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران می باشد که بطول 49 کیلومتر به قطر 1000 تا 1200 میلیمتر توسط این شرکت به اجراء رسیده است.

کلیه عملیات اجرایی این پروژه در مجاورت با بافت شهری و جاده های بین شهری به اجراء رسیده است.

دامنه کار

– لوله گذاری در اقطار 1000 الی 1200 میلیمتر بطول 49 کیلومتر

– کلیه عملیات احداث پل ها شامل شمعکوبی پایه پل ها با لوله 300 میلیمتر به طول 1200 متر

– احداث حوضچه شیرآلات و عملیات مکانیکی آنها در طول مسیر

– اجرای عملیات اجرای سیستم حفاظت کاتدیک شامل 4 ایستگاه

اهم مقادیر

– اجرای عملیات پوشش داخلی و خارجی، جوشکاری لوله ها به اقطار 1000 الی 1200 میلیمتر بطول 49 کیلومتر

– تهیه، حمل و نصب شیرآلات، اتصالات، انشعابات و ابنیه فنی وابسته به اقطار 50 الی 1200 میلیمتر به تعداد

– اجرای کارهای بتونی در حدود 700 متر مکعب

– اجرای قالب بندی فلزی در سطح 300 متر مربع

– اجرای آرماتوربندی و انواع کارهای فلزی در حدود 60000 کیلوگرم

– اجرای کارهای خاکبرداری و خاکریزی و تهیه حاک مناسب در حدود 100000 متر مکعب

– انجام عملیات شمع کوبی و اجرای خرپای فلزی خط لوله از پل روشن آباد به اقطار 6000 و 1100 میلیمتر

– اجرای عملیات مرمت مسیر خط لوله به طول 3000 متر با مصالح کوهی

– اجرای مجموعه فشارشکن و نصب تجهیزات مربوطه در تصفیه خانه شماره 2

 

عنوان مقدار
کارفرماشرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور خزر آب
مدت انجام پروژهبیست و چهار ماه
محل انجام پروژهاستان مازندران حد فاصل شهرطلوت به فریدونکنار
وضعیت پروژهتحویل موقت