خط انتقال آب شرب شهرهای گروه الف مازندران از سد البرز

تاریخ انجام پروژه

1388

شرح کلی پروژه

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان 1500 لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست و روستاهای واقع در مسیر خط لوله اجراء گردیده است.

این مجموعه شامل تصفه خانه آب، خطوط لوله انتقال آب، خطوط انتقال آب مخازن ذخیره و ایستگاه های پمپاژ واقع در مسیر می باشد.

اجرای خطوط انتقال آب از سد البرز تا شهر طلوت مربوط به بخش اول از طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران می باشد که بطول 50 کیلومتر در اقطار 1000 و 1200 میلیمتر توسط این شرکت به اجراء رسیده است.

کلیه عملیات اجرایی این پروژه در مجاورت با مناطق جنگلی، کوهستانی و جاده های روستایی به اجراء رسیده.

دامنه کار

– لوله گذاری در اقطار 1000 الی 1200 میلیمتر بطول 50 کیلومتر

– کلیه عملیات احداث پل ها شامل شمعکوبی، قالب بندی و بتن ریزی بطول 450 متر طول

– احداث حوضچه شیرآلات و عملیات مکانیکی آنها در طول مسیر

– اجرای عملیات اجرای سیستم حفاظت کاتدیک شامل 3 ایستگاه

اهم مقادیر

– اجرای عملیات پوشش داخلی و خارجی، جوشکاری لوله ها به اقطار 1000 الی 1200 میلیمتر بطول 50 کیلومتر

– اجرای عملیات جوشکاری و پوشش لوله ها 250 میلیمتر بطول 200 متر

– اجرای انواع شیرآلات شامل شیر کشویی در اقطار 150 الی 250 میلیمتر به تعداد 110 عدد، شیر پروانه ای در اقطار 450 الی 1300 میلیمتر به تعداد 24 عدد، شیر هوا و تخلیه در اقطار 200 الی 250 میلیمتر به تعداد 100 عدد و غیره

– اجرای کارهای بتونی به حجم 6،000 مترمکعب

– اجرای قالب بندی فلزی در سطح 3،600 مترمربع

– اجرای آرماتوربندی و انواع کارهای فلزی به وزن 1،500،000 کیلوگرم

– اجرای کارهای خاکبرداری و خاکریزی و تهیه حاک مناسب به حجم 1،000،000 مترمکعب

– اجرای تونان به حجم 5،000 مترمکعب

– اجرای مجموعه فشار شکن و نصب تجهیزات مربوطه در تصفیه خانه اصلی

– اجرای مرمت مسیر خط لوله به طول 2500 متر با مصالح کوهی و آسفالت ریزی

 

 

عنوان مقدار
کارفرماشرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور خزر آب
مدت انجام پروژهبیست و چهار ماه
محل انجام پروژهاستان مازندران حد فاصل سدالبرز در گلوگاه به طلوت
وضعیت پروژهتحویل قطعی