خط لوله آب طرح پلی اتیلن سنگین کرمانشاه

تاریخ انجام پروژه

1388

شرح کلی پروژه

پروژه اجرای خط لوله آب فوق با اقطار “8 و “16 و طول 15کیلومتر توسط شرکت پلیمر کرمانشاه و با هدف انتقال آب از محل چاه های فلمن آغاز و تا محل مخازن آب خام پتروشیمی پلیمر کرمانشاه توسط این شرکت اجراء گردیده است.

تهیه و تامین کلیه مصالح، اجرای عملیات خاکی و مکانیکی، نصب و راه اندازی تاسیسات مربوطه و تهیه نقشه های اجرایی توسط این شرکت مهندسی انجام شده است.

اهم تاسیسات احداث شده شامل اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و فیبر نوری به موازات خط می باشد.

دامنه کار

– تهیه و تامین کلیه مصالح و لوازم یدکی اختصاصی دو ساله پروژه

– اجرای کلیه عملیات اجرایی خطوط لوله در اقطار “8 و “12 بطول 15کیلومتر

– اجرای خط فیبرنوری به موازات خط لوله

– اجرای 2 مورد حوضچه شیر بتونی “8 و 1 مورد حوضچه شیر بتونی “12

– نصب مارکرهای نشان دهنده در کل خط

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی، سنگی و اتفجاری حدود 500،000 مترمکعب

– حفاری کانال در انواع زمین های خاکی، سنگی و اتفجاری حدود 150،000 مترمکعب

– رادیوگرافی و عایقکاری در سایزهای مختلف به تعداد 1،500 سرجوش

– تهیه و اجرای خاک سرندی اطراف لوله ها و قرضه مناسب به حجم 70،000 مترمکعب

– اجرای بتن مسلح اطراف لوله در بستر رودخانه ها C.W بطول 100 متر

– عبور عرضی از جاده اصلی، راه آهن و تاسیسات واقع در مسیر 8 مورد

– اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک

– اجرای عملیات تحت پوشش خط لوله

عنوان مقدار
کارفرماشرکت پلیمر کرمانشاه
دستگاه نظارتمهندسین مشاور تکینکو
مدت انجام پروژهسه و نیم ماه
محل انجام پروژههرسین کرمانشاه
وضعیت پروژهتحویل قطعی